จาตุรนต์จี้ขรก.ต้องเป็นกลางไม่ชี้นำประชามติ

‘จาตุรนต์ ฉายแสง’ เฟซบุ๊กดักคอมหาดไทย ใช้งบประมาณแต่ละหมู่บ้านเป็นเงื่อนไขสนับสนุนร่าง รธน. ไม่ได้ จี้ ขรก. ต้องเป็นกลาง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวมีใจความตอนหนึ่งว่า การเป็นกลางทางการเมืองต้องใช้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ส่วนการห้ามชี้นำ ใช้กับผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ที่อาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เช่น รัฐมนตรีไม่ควรชี้นำการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

ในการเลือกตั้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่ชักชวนจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครคนใด ซึ่งในการทำประชามติก็คล้ายกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการจะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขเพื่อทำให้ประชาชนออกเสียงไปทางใดทางหนึ่ง เช่น ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะใช้งบประมาณที่จัดสรรแก่หมู่บ้านเป็นเงื่อนไขให้ชาวบ้านต้องสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้

นายจาตุรนต์ ยังกล่าว่า การที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะเข้าสู่การทำประชามติมาจาก คสช. และรัฐบาล ทำให้ คสช. รัฐบาล และข้าราชการทั้งหลาย ยิ่งต้องวางตัวเป็นกลางและไม่ชี้นำ ส่วนผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป ไม่ต้องวางตัวเป็นกลาง และไม่ถูกห้ามที่จะชี้นำหรือจูงใจ ตราบที่ไม่ทำผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น กลับตรงกันข้ามกับหลักการดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ผู้นำคสช. และรัฐบาลประกาศสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ บางคนขอให้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีการใช้บุคลากรในพื้นที่ อาทิ ข้าราชการมหาดไทย ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนลูกเสือชาวบ้าน เพื่อช่วยชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนตามรูปแบบของ กรธ. ซึ่งการจะชี้แจงแบบไม่ชี้นำแทบเป็นไปไม่ได้เลย

ส่วนการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประชามติกลับถูกจำกัดตัดทอนด้วยการออกข้อกำหนด และมีการข่มขู่ว่าแม้จะไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ก็อาจจะขัดคำสั่ง คสช. ดังนั้น การทำประชามติครั้งนี้จึงไม่เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็น และแม้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านการเห็นชอบไปได้ก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับและจะกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในอนาคต ขณะเดียวกัน อาจทำให้คนจำนวนมากออกเสียงไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่สนใจกับเนื้อหา แต่เพราะไม่อาจยอมรับกับความไม่เป็นธรรมในการทำประชามติเสียมากกว่า

Categories: ข่าวบ้านเมือง, ข่าวสังคม